systemy wizyjne
(314) 781-4926
wyszukiwarka kamer IDS
urz±dzenia dla producentów
 wi±zek elektrycznych
(385) 221-6552
9033369196
dane teleadresowe
(681) 217-1537
formularz zapytania ofertowego

  

home o firmie produkty 3304472200 partnerzy 7854542981 kontakt mapa strony
OPTOSOFT nowo¶ci - system wizyjny, kamera USB, kamera przemys³owa, kamera profesjonalna, frame grabber, komponenty wizyjne, o¶wietlacz diodowy, obudowa kamery, urz±dzenia dedykowane, oprogramowanie ISO9000
7754192309

Systemy wizyjne :

6506878251
DPFCheck-400 - kontrola koñcowa
 ceramicznych filtrów cz±stek sta³ych
LCHECK-1200 - weryfikacja poprawno¶ci
 nadruku ulotek farmaceutycznych
OVIS-V - kontrola kokpitów samochodów
 osobowych na linii produkcyjnej
(803) 267-9138
postmaturity
System wizyjny OVIS-100
System wizyjny OVIS-100 ROC -
 kontrola bicia bocznego detali

Komponenty wizyjne :

Kamery USB i GigE
excandescency

Urz±dzenia dla producentów wi±zek elektrycznych :

Wszystkie
(856) 768-8002
239-214-9359
(724) 334-6430
705-575-8462
681-229-6968
7132357011
734-389-6256

Urz±dzenia dedykowane :

Wszystkie
(714) 582-0360
FPM - Sortownik rozci±gaj±cy
 do O-ringów
OMA - Sortownik ampu³ek szklanych

Oprogramowanie :

8059798901
STAT9000
self-donation
6392244708
WN9000
2503210027Certyfikat Wiarygodno¶ci Biznesowej 2010


Pro-calvinism


Certyfikat Wiarygodno¶ci Biznesowej 2009


Dyplom OPTOSOFT - Gepard Biznesu 2008


Home

Marzec 2014

Z dum± informujemy, ¿e Spó³ka z o.o. OPTOSOFT otrzyma³a w edycji 2014 roku zaszczytny tytu³ Diamentu Forbesa w kategorii ma³e firmy (przychody od 5 do 50 mln PLN). Na li¶cie Diamentów znalaz³y siê przedsiêbiorstwa, które osi±gnê³y najwiêkszy przeciêtny roczny wzrost warto¶ci. Ocena metod± szwajcarsk± przeprowadzona zosta³a przez analityków i ekspertów wywiadowni Bisnode Polska.

lipiec 2011

D&B Poland, wiod±ca na rynku wywiadownia gospodarcza, uhonorowa³a Spó³kê z o.o. OPTOSOFT "Certyfikatem Wiarygodno¶ci Biznesowej" przyznawanym firmom o najwy¿szej wiarygodno¶ci w biznesie. Do grona nagrodzonych nale¿± wy³±cznie firmy o najwy¿szej ocenie stabilno¶ci wystawianej przez D&B Poland.

Ocena wiarygodno¶ci i stabilno¶ci firmy, wystawiana przez analityków D&B Poland, opiera siê na:

  • analizie moralno¶ci p³atniczej wed³ug programu DunTrade®
  • analizie wska¼ników finansowych ostatnich dostêpnych sprawozdañ finansowych
  • najwiêkszej w Polsce bazie relacyjnej powi±zañ korporacyjnych i osobowych

marzec 2010

Urz±dzenie LCHECK-A2


Firma OPTOSOFT opracowa³a now± generacjê urz±dzenia do weryfikacji poprawno¶ci nadruku ulotek farmaceutycznych i p³askich opakowañ: kartoników, folii, tub - LCHECK-A2. Pozwala ono na badanie obiektów o maksymalnym rozmiarze 420 x 600 mm.

wiêcej -->

luty 2010

8552227008

Nie zdziw siê, je¶li nie bêdziesz widzieæ wszystkiego, co mog± zobaczyæ nowe kamery HDR! Wprowadzili¶my do sprzeda¿y kamery HDR (High Dynamic Range). Ich sensor umo¿liwia przechwytywanie obrazów o bardzo wysokiej dynamice - powy¿ej 120 dB. To poziom oko³o 1000 razy bardziej dynamiczny ni¿ s± w stanie osi±gn±æ konwencjonalne sensory CCD. Nowe kamery otwieraj± drzwi wielu nowym mo¿liwo¶ciom wizyjnym.

(800) 895-5960

listopad 2009

Nowy pakiet oprogramowania uEye 3.50 obs³uguje
64-bitowe wersje systemów Windows 7 i Linux


Dziêki nowemu pakietowi oprogramowania uEye - wersja 3.50 - wszystkie kamery uEye mog± wspó³pracowaæ z jeszcze wiêksz± ilo¶ci± systemów operacyjnych. Bezp³atna aktualizacja oprogramowania m.in. pozwala na zintegrowanie kamery z systemem Windows 7 (32-bitowym i 64-bitowym) oraz z 64-bitowymi wersjami systemów Windows Vista i Linux. Nadal w pe³ni obs³ugiwane s± poprzednie platformy takie jak Windows Vista 32, XP 32 i 2000.

wiêcej -->

listopad 2009

W dniach 16-18 listopada 2009 roku odby³a siê w £odzi V Konferencja Naukowo-Techniczna "PRZEMYS£ FARMACEUTYCZNY 2009". W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele zak³adów farmaceutycznych oraz firm produkuj±cych maszyny i urz±dzenia niezbêdne do funkcjonowania nowoczesnego zak³adu. Jedn± z takich firm by³ OPTOSOFT prezentuj±cy LCHECK 1200 - urz±dzenie do weryfikacji poprawno¶ci nadruku ulotek farmaceutycznych i p³askich opakowañ.

listopad 2009

Kamery CMOS o rozdzielczo¶ci 10 megapikseli


Firma IDS wprowadzi³a do sprzeda¿y kamery wyposa¿one w 10 megapikselow±, pó³calow± matrycê CMOS firmy Aptina o rozdzielczo¶ci 3840 x 2760 pikseli. Dostêpne s± zarówno kamery monochromatyczne jak i kolorowe wszystkich serii uEye z interfejsami GigE oraz USB.

(904) 815-0369

wrzesieñ 2009

705-572-4284

Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e firma OPTOSOFT sp. z o.o. zosta³a wyró¿niona w III edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008 w kategorii "Najdynamiczniejsza firma województwa dolno¶l±skiego." Kryterium powy¿szego konkursu dotyczy³o wzrostu warto¶ci rynkowej w okresie od 31 marca 2006 r. do 31 marca 2008 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit.

wrzesieñ 2009

6077217673

System wizyjny OVIS-V ma za zadanie kontrolê kokpitów samochodów osobowych na linii produkcyjnej. Kokpity mocowane s± na wózkach transportowanych przez karuzelê. Kontrola odbywa siê podczas ruchu kokpitu na linii produkcyjnej. Miejscem kontroli jest modu³ linii o d³ugo¶ci 2 m.

(901) 210-3168

sierpieñ 2009

3056726705

Dostêpny jest nowy pakiet oprogramowania uEye Wersja 3.40 o zwiêkszonej wydajno¶ci i z dodatkowymi funkcjami! W¶ród wielu korzy¶ci nowego sterownika dla modeli kamer GigE uEye SE najwa¿niejsz± jest znaczne zwiêkszenie szybko¶ci (FPS). Dziêki nowemu sterownikowi i aktualizacji oprogramowania wewnêtrznego kamer (firmware) "on the fly (w locie)" mo¿na podnie¶æ wydajno¶æ nawet ju¿ zainstalowanych kamer.

tegularly

sierpieñ 2009

(626) 243-3792

Firma IDS wprowadzi³a do sprzeda¿y now± rodzinê kamer przemys³owych - Gigabit Ethernet uEye®RE. Dziêki py³oszczelnej obudowie spe³niaj±cej wymagania klas IP65 i IP67, kamery GigE uEye®RE s± w stanie wiarygodnie pracowaæ w ¶rodowiskach zakurzonych i wilgotnych zarówno wewn±trz, jak i na zewn±trz pomieszczeñ. Wysokiej jako¶ci kamery CCD i CMOS o rozdzielczo¶ci od VGA do 10 Megapikseli zapewniaj± szerok± gamê zastosowañ. Dodatkowo dostêpne s± akcesoria konsekwentnie zaprojektowane i dostosowane do mo¿liwo¶ci kamer (tuby obiektywu, kable, z³±cza).

850-290-9101

lipiec 2009

Z my¶l± o naszych klientach stworzyli¶my479-427-3195 by jeszcze bardziej przybli¿yæ ofertê wysokiej jako¶ci kamer przemys³owych renomowanej niemieckiej firmy IDS wraz z pe³nym osprzêtem (obiektywy, kable, pier¶cienie makro itp.). Posiadamy gruntown± wiedzê na temat oferowanych produktów, dziêki czemu mo¿emy s³u¿yæ wsparciem.

przejd¼ na stronê sklepu internetowego -->

czerwiec 2009

Kamery uEye®LE dostêpne s± teraz w nowej, lepszej obudowie. Zoptymalizowane i precyzyjnie zamontowane uszczelnienie skuteczniej zapobiega penetracji kurzu i innych cz±steczek w obszar sensora. Format obudowy i oprogramowanie kamer pozostaj± niezmienione, co pozwala na integracjê kamer uEye®LE z istniej±cymi aplikacjami bez dokonywania zmian.

(318) 805-7054

kwiecieñ 2009

Wprowadzili¶my do sprzeda¿y now± liniê kamer przemys³owych z interfejsem USB 2.0 - uEye®ME. To kamery o konstrukcji typu right-angle, które s± produkowane w niskoprofilowych metalowych obudowach. Znajduj± zastosowanie wszêdzie tam, gdzie istniej± ograniczenia przestrzeni monta¿owej. Dodatkowo metalowa obudowa zapewnia bezawaryjn± pracê w trudnych warunkach przemys³owych.

Blechnum

luty 2009

(845) 485-9873

Przedstawiamy urz±dzenie LCHECK-1200® s³u¿±ce do sprawdzania zgodno¶ci tre¶ci ulotki b±d¼ innego p³askiego obiektu (kartonika, folii, tuby) z wzorcem. Weryfikacji podlegaj± zarówno elementy tekstowe, jak i obrazkowe. LCHECK-1200® umo¿liwia badanie obiektów zawieraj±cych teksty w dowolnych jêzykach i alfabetach.

(214) 862-9634

styczeñ 2009

DPFCheck-400 Dimensional Control Machine s³u¿y do kontroli koñcowej ceramicznych filtrów cz±stek sta³ych pod wzglêdem mechanicznym i optycznym.

5152588162

styczeñ 2009

GigE_SE

Obni¿ka cen kamer z sensorami CMOS. Teraz ceny zaczynaj± siê ju¿ od 240 Euro netto. W cenie zawarty jest zestaw narzêdzi programistycznych (SDK) i kody ¼ród³owe przyk³adowych programów. Kamery objête s± dwuletni± gwarancj± producenta.

grudzieñ 2008

OPTOSOFT sp. z o.o. otrzyma³ 620-513-8373 nadawany za publikacjê sprawozdañ finansowych oraz przekazanie ich DUN AND BRADSTREET POLAND Sp. z o.o. Otrzymanie wyró¿nienia jest wyrazem wiarygodno¶ci i uczciwo¶ci finansowej, zwiêksza presti¿ oraz konkurencyjno¶æ naszej firmy na rynku.

grudzieñ 2008

GigE_SE

Wprowadzili¶my do sprzeda¿y now± seriê kamer Gigabit Ethernet uEyeSE®. Kamery te s± mniejsze i tañsze od kamer Gigabit Ethernet uEyeHE® zapewniaj±c wydajno¶æ kamer USB2.0 poprzez interfejs Gigabit Ethernet.

marzec 2008

camera new drivers

Dostêpny jest nowy sterownik do kamer uEye® w wersji 3.20. Sterownik wspiera system  Windows Vista 32-bit. Sterownik obs³uguje równie¿ nowe kamery sieciowe Gigabit Ethernet uEye®.

wrzesieñ 2007

camera new drivers

Firma OPTOSOFT zosta³a certyfikowanym partnerem Microsoft uzyskuj±c kompetencje Microsoft Partner Program ISV/Software Solutions Competency.

maj 2007

Realizacja pierwszych egzemplarzy systemu wizyjnego do kontroli poprawno¶ci monta¿u szklanych bezpieczników termicznych w zraszaczach (water sprinklers) u¿ywanych w pasywnych systemach ochrony przeciwpo¿arowej. OPTOSOFT jest jedynym dostawc± tego systemu wizyjnego dla renomowanego producenta w Niemczech.

kwiecieñ 2007

Prezentacja prototypowej wersji systemu OPTOSOFT CCTEST do kontroli obecno¶ci zawieszek i po³±czeñ w wi±zkach elektrycznych formowanych na ruchomych liniach produkcyjnych. Sprawdzenie poprawno¶ci po³±czeñ elektrycznych ("przej¶æ") nastêpuje w trakcie formowania wi±zki, co istotnie zmniejsza koszty prac poprawkowych.

marzec 2007

system wizyjny F-OVIS

System kontroli wizyjnej F-OVIS zosta³ wdro¿ony w linii produkcyjnej p³ytek do samochodowych napinaczy pasów bezpieczeñstwa. Ocena poprawno¶ci detalu prowadzona przy u¿yciu 19 narzêdzi do kontroli wymiarów, 3 do kontroli atrybutywnej (pêcherze, nadlewki, defekty powierzchniowe itp.) i 6 narzêdzi pozycjonuj±cych. Czas cyklu sprawdzenia 0,25s dla wstêpnej kontroli wymiarowej i 0,5s dla kontroli atrybutywnej. Dziêki zastosowaniu telecentrycznego uk³adu optycznego o polu widzenia 150mm(!) zaprojektowanego i wykonanego przez OPTOSOFT osi±gniêto dok³adno¶æ i powtarzalno¶æ kontroli wymiarów w granicach ±0,01 mm. W systemie wizyjnym zosta³a wykorzystana kamera 3 MPix uEye UI-1461-C firmy IDS. System wspó³pracuje z robotem przemys³owym Fanuc.

luty 2007

frame garbber vista

Dostêpna jest ju¿ wersja 4.50 sterowników kart frame grabber FALCON i EAGLE. Nowe sterowniki obs³uguj± karty w systemie operacyjnym Windows Vista.

>>289-935-0053

styczeñ 2007

Firma OPTOSOFT rozszerzy³a dzia³alno¶æ o dystrybucjê produktów renomowanej niemieckiej firmy IDS. Dziêki temu wysokiej jako¶ci kamery przemys³owe i frame grabery s± ³atwo dostêpne równie¿ w Polsce. Bêd±c wieloletnim klientem firmy IDS posiadamy gruntown± wiedzê na temat oferowanych produktów, dziêki czemu mo¿emy zapewniæ wsparcie naszym klientom.

sierpieñ 2006

Nasza druga generacja programu do kontroli wizyjnej przesz³a pomy¶lnie restrykcyjny test Microsoft Platform Test for ISV Solutions w laboratoriach VeriTest: Windows Client and Managed Code.

Copyright © 1996-2009 OPTOSOFT sp. z o.o.